rối loạn giấc ngủ Archive

Trầm cảm che dấu

 Trầm cảm che dấu (masked depression) hay trầm cảm ẩn là thuật ngữ để chỉ một thể của rối loạn trầm cảm mà biểu hiện trên lâm sàng bằng các triệu